Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Vi skal sikre beskæftigelse af nydanskere

Efter et årti med stødt fremgang er det de seneste år gået markant tilbage med beskæftigelsen af ikke-vestlige indvandrere, så under halvdelen nu er i arbejde. Det er en problemstilling, som udgør en trussel for velfærden i Danmark, og som har savnet politisk opmærksomhed for længe. Foreningen Nydanskers direktør, Torben Møller-Hansen, giver her sin analyse af den aktuelle situation og konkrete bud på løsninger.

Da Foreningen Nydansker blev stiftet for godt 15 år siden, var Danmark det OECD-land, som havde de højeste barrierer mellem indvandrere og arbejdsmarkedet. Frem til 2008 blev der vendt op og ned på dette, og Danmark blev landet med den mest signifikante positive forandring. Denne positive udvikling skyldtes, udover positive konjunkturer, et årti med markant politisk fokus på indsatsen og samarbejde mellem danske politikere, erhvervslivet og de markante organisationer. Der blev sat en dagsorden der flyttede Danmark, og vi slog fast, at vi kan håndtere mangfoldigheden.

Siden 2008 har finanskrisen haft negativ indflydelse på Danmarks samlede beskæftigelse, herunder også beskæftigelsen blandt nydanskere. I samme periode har det politiske fokus flyttet sig og krisen har begrænset virksomhedernes muligheder for at indgå i målrettede offentlig-private partnerskaber. I den skygge er barriererne mellem nydanskerne og arbejdsmarkedet er i al ubemærkethed vokset dramatisk.

Ikke-vestlige nydanskere presses ud af arbejdsmarkedet

Foreningen Nydansker og vores samarbejdspartnere har set nærmere på Danmarks Statistiks opgørelser for beskæftigelse i 2013. Tallene viser, at beskæftigelsen af ikke-vestlige indvandrere er faldet fra 57,7 % i 2008 til 49,9 % sidste år. Derudover kan vi pege på fire andre faktorer, der understreger, at situationen er alvorlig.

For det første har kun 45 % mandlige efterkommere af ikke-vestlige indvandrere afsluttet en erhvervsuddannelse, når de er i trediverne (60 % for kvinder). Dertil kommer, at mange grundet boglige svagheder, ikke vil kunne løftes af traditionelle beskæftigelsesrettede efteruddannelsestilbud. Om regeringens kommende reform kan løfte tilstrækkeligt her, må fremtiden vise.

For det andet er der for de 50-64-årige en tiltagende negativ forskel på beskæftigelsesfrekvens. Kun godt en tredjedel af ikke-vestlige indvandrere er i arbejde, efter de er fyldt 55 år, mens næsten 80 % af etniske danskere er. Det betyder, at det er ekstra vigtigt, at vi etablerer en indsats for de 30-50-årige, der kan sikre beskæftigelse og fastholde dem på arbejdsmarkedet. Her er der brug for nye og markante initiativer.

For det tredje har de seneste år budt på rekordhøj samlet indvandring af arbejdskraft ti Danmark, herunder en øget indvandring fra andre EU-lande. Dette skærper kampen om de ufaglærte jobs betragteligt.
Disse tendenser skal ses sammen med det fjerde forhold: At mere end 100.000 ufaglærte job ifølge DI er forsvundet fra Danmark – job, som tidligere var tilgængelige for ikke-vestlige indvandrere.

I dialog med de politiske ordførere

Foreningen Nydansker mener, at tallene giver grund til stor bekymring. Derfor er vi gået til de relevante ordførere på Christiansborg, har forelagt dem sagen og opfordret til, at der identificeres konkrete muligheder for tiltag samt at disse italesættes og prioriteres politisk. Hvis regeringens målsætning om 10.000 flere nydanskere i arbejde inden 2020 skal nås, skal der målrettede initiativer til. De nuværende reformer er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt målrettede i forhold til ovenstående udforinger. De politiske ordførere har absolut taget problemstillingen til sig og har opfordret til, at vi fra Foreningen Nydanskers side bidrager med mulige løsningsmodeller.

Vi tager denne opgave yderst alvorligt. I en undersøgelse blandt vores medlemmer tidligere i år, fremgik det tydeligt, at medlemmerne ser det som vores centrale opgave at deltage i den offentlige debat på området og være med til at sætte arbejdsmarkedsintegration på dagsordenen. Det er faktisk lykkedes at få et øget fokus på området igen. MetroXpress bragte den 24. februar artiklen ”Flertal vil skaffe job til indvandrere”, der berettede, at et flertal uden om regeringen havde fået øjnene op for, at der må skrides til handling, hvis den negative udvikling skal vendes. Berlingske Tidende satte ligeledes den 29. marts, under overskriften ”Flere Indvandrere kæmper om færre job”, fokus på problemet med, at ikke-vestlige indvandrere presses ud af arbejdsmarkedet, fordi ufaglærte job forsvinder og i stigende grad søges af andre EU-borgere. Foreningen Nydansker bidrog i begge artikler med konkrete bud på, hvad der kan gøres for at løse dette problem.

Udviklingen skal ske i kommunerne

Jyllandsposten bragte i starten af april resultaterne fra en undersøgelse foretaget af KORA, som konkluderer, at kommunerne performer meget forskelligt, når det kommer til ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse. Her mener vi, at der er potentiale for udvikling ved målrettede indsatser og et fokus på offentlig-private partnerskaber med henblik på at skabe nye job. Derudover skal kommunerne imødekomme helt konkrete problemstillinger, som for eksempel sprogvanskeligheder, der for nogle nydanskere får yderligere negativ indflydelse, idet danskkundskaber er en forudsætning for efter- og videreuddannelse, som kan gøre dem relevante for arbejdsmarkedet. Her ønsker vi, at flere ikke-vestlige indvandrere tilbydes muligheder for at gå fra ledighed til kompetenceforløb, som kan føre til arbejde. I Berlingskes artikel, ”Mobiler skal få indvandrere ud på arbejdsmarkedet”, fra den 16. april peger vi desuden på nødvendigheden af, at kommunerne investerer i flygtningefamilier for at klæde dem på til at komme ind på arbejdsmarkedet. Denne pointe fik vi også lejlighed til at dele i et indslag på TV2News samme dag.

Vi er meget glade for, at nydanskeres ledighed er kommet på dagsordenen og at vi kan være med til at blande os i debatten. Vi har mange års viden på området og meget på hjertet. I samarbejdet med kommunerne er det vigtigt for os, at de reformer og indsatser, der skal skabe nye jobmuligheder for nydanskere, har fokus på mangfoldighed som en kilde til vækst og som en ressource for de danske arbejdsgivere. Gennem mangeårigt samarbejde med de dygtigste danske virksomheder har vi draget erfaringer, som viser gevinsten ved at arbejde med mangfoldighed, og den viden vil vi gerne dele med de danske kommuner og virksomheder.

Af Torben Møller-Hansen og Agnethe Overgaard.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.