Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Branchepakker som vej til beskæftigelse

Mange kommuner har brug for hjælp til at få flere ledige indvandre­re og flygtninge ud på arbejdsmarkedet. De såkaldte branchepakker har vist sig at være et effektivt middel. Derfor tilbyder Foreningen Nydansker i samarbejde med LG Insight den nødvendige support til at arbejde med branchepakker i praksis.

I Føtex ved havnen i Vejle har de masser af erfaring med branchepakkeforløb. I 2014 havde de omkring 15 personer i praktik, og erfaringerne er rigtig gode.

Mangfoldighedskoordinator hos Føtex, Carina Hvidberg, er begejstret for den tætte sammenhæng mellem introduktionskursus, sprogundervisning, virk­somhedspraktik og faglige kurser. Hun mener, det er den helt rigtige måde at gøre borgere uden formelle kompetencer og med ringe danskkundskaber klar til at bestride et ordinært job.

”De bliver godt forberedt til at komme her hos os, og så kan vi vise dem, hvordan branchen og ar­bejdspladsen fungerer i praksis. Det er en form for mesterlære, hvor vi ruster dem bedst muligt til at udfylde jobbet. Der er selvfølgelig fokus på det fag­lige, og hvad der kræves af dem i dagligdagen, men det handler i høj grad også om arbejdspladskultur og normer”, fortæller hun.

Ud over den nyttige vekselvirkning mellem undervis­ning og praktik, oplever Carina Hvidberg også andre fordele ved branchepakkeforløbene:

”En af de store styrker er den meget tætte opfølgning på den enkelte. Der er stort fokus på udviklingspunkter og progression. Det er nemt for personen at følge med i sin egen udvikling og se, hvad de selv kan gøre for at blive bedre. Og det bliver meget konkret, hvad vi skal fokusere på som virksomhed. ”

Fokus på branchespecifikke mål og progressionsmåling

Det er netop i Vejle Kommune, at man har været med til at udvikle branchepakkekonceptet i samarbejde med LG Insight. Her er følgende seks brancher udvalgt som afsæt for at lave branchepakkeforløb: Detailbranchen – butiksmedhjælper, rengøring, køkken og service, fødevareindustri, pleje og omsorg samt lager.

Alle forløb har et klart mål om ordinær ansættelse, og borgerens progression måles og synliggøres under hele forløbet. Hvilke krav stilles for at kunne varetage job i branchen? Hvilke forudsætninger mangler borgeren? Hvilke tiltag og kurser bibringer dem de nødvendige kompetencer, så deres muligheder for job styrkes?

”Det er effektivt, fordi borgeren ikke oplever at spilde sin tid. Og når man så bliver opkvalificeret inden for en bestemt branche, og man selv kan se, at man tilegner sig de kvalifikationer, der skal til for at kunne søge et job inden for det her erhverv, så virker det,” fortæller integrationskonsulent Connie Nør Larsen fra Vejle Kommune.

Målbare resultater af indsatsen

Evaluering af branchepakker viser, at det er kombinati­onen af klare planer, virksomhedsforløb med konkrete mål og løbende progressionsmålinger, fagrelevante kurser, sprogundervisning og viden om reelle jobåb­ninger, der skaber resultaterne.

Resultaterne viser:

 • Borgere, som deltager i branchepakkeforløb har hurtigere progression end borgere uden branche­pakke – dvs. at målgruppen opnår hurtigere tilknyt­ning til arbejdsmarkedet, herunder bliver jobparate. 

  Forud for branchepakkernes implementering var selvforsørgelsesgraden for borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Vejle Kommune på 10,5 pct. tre måneder efter afsluttet tilbud (alene ordinære jobeffekter og uddannelseseffekter). For etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande omfattet af branchepakkekonceptet var selvforsørgelsesgraden 33,9 pct. (målt i 2014).
   

 • Borgere i branchepakkeforløb har mindre sygefra­vær end borgere uden branchepakkeforløb. Syge­fraværet er næsten halveret, hvilket er et synligt udtryk for deltagernes motivation for forløbet.
   
 • Jobkonsulenterne udtrykker stor tilfredshed, fordi de med branchepakkekonceptet har fået klare mål for indsatsen og værktøjer til at tale med borgerne og virksomhederne om progression i indsatsen.
   
 • De samarbejdende virksomheder udtrykker stor tilfredshed med konceptet, fordi mål for virksom­hedsforløbet og behov for træning gøres tydeligt.

(Kilde: LG Insight, evaluering af branchepakker i Vejle Kommune)

Kommunal tilpasning

LG Insight og Foreningen Nydansker tilbyder nu andre kommuner den nødvendige support til at implementere branchepakkerne i den daglige drift. Branchepakkerne vil blive udviklet og tilpasset lokalt på baggrund af en grundig arbejdsmarkedsanalyse, som afdækker brancher og jobområder med gode forudsætninger for beskæftigelse af flygtninge og indvandrere med ringe erfaringsbaggrunde.

Du kan læse mere om branchepakker ved at downloade informationsfolder her. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os for yderligere information:

Lars Larsen, partner i LG Insight: ll@lg-insight.dk / Mobil 20 43 00 42

Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker: tmh@foreningen-nydansker.dk / Mobil 20 12 92 72 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.